برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی بررسی روش های کاربردی اقدام حقوقی در چک

کارگاه آموزشی بررسی روش های کاربردی اقدام حقوقی در چک برگزار شد.

کارگاه آموزشی بررسی روش های کاربردی اقدام حقوقی در چک برگزار شد. این کارگاه مورخ 24 مرداد، با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و اتریش در اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران با استقبال مخاطبان برگزار گردید. آقایان کریمی و سرهنگ خانلاری به ارائه ی مطالبی در خصوص ماهیت حقوقی چک، وظایف قانونی دارنده چک، شیوه اقدام قانونی برای دارندگان آن و مقایسه ی راههای حقوقی، کیفری و اجرای ثبت در چک پرداختند و گواهی حضور در این کارگاه پس از اتمام آن به شرکت کنندگان تقدیم گردید.