cheque.jpg

مهلت اعلامی بانک مرکزی برای تعویض دسته چک های قدیمی با چک های «صیادی» به پایان رسید و از ششم آبان تبادل چک های غیرصیادی در سامانه چکاوک ممنوع شده است.

Continue reading