7.1.jpg

ماهنامه موسسه حقوقی کریمی و همکاران برای ماه ژوئن 2018 منتشر شد.

در این شماره ابعاد حقوقی حمایت و حفاظت از علامت تجاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

Continue reading

6.1.jpg

ماهنامه موسسه حقوقی کریمی برای ماه مارس 2018 منتشر شد.

در این شماره به مزایا و خصوصیات ویژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری اروند پرداخته شده است. حقوق، معافیت ها و مزایای مقرر شده توسط قانون برای این منطقه، آن را به یک انتخاب خوب و مطمئن جهت سرمایه گذاری مبدل کرده است.

Continue reading

5.1.jpg

ماهنامه موسسه حقوقی کریمی و همکاران برای ماه فوریه 2018 منتشر شد.

Continue reading

cover.jpg

ماهنامه موسسه حقوقی کریمی و همکاران برای ماه دسامبر 2017 منتشر شد.

Continue reading