ماهنامه موسسه حقوقی کریمی و همکاران برای ماه ژوئن 2018 منتشر شد.

در این شماره ابعاد حقوقی حمایت و حفاظت از علامت تجاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.