ماهنامه موسسه حقوقی کریمی برای ماه مارس 2018 منتشر شد.

در این شماره به مزایا و خصوصیات ویژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری اروند پرداخته شده است. حقوق، معافیت ها و مزایای مقرر شده توسط قانون برای این منطقه، آن را به یک انتخاب خوب و مطمئن جهت سرمایه گذاری مبدل کرده است.