اعلام تصمیم هلند مبنی بر پیوست به INSTEX

اعلام مقامات هلندی مبنی بر پیوست به INSTEX مورخ 15 خرداد 1398

مقامات هلندی روز چهارشنبه مورخ 15 خرداد 1398، تصمیم خود مبنی بر پیوست به INSTEX در راستای تراکنش تجاری با ایران را اعلام نمودند.

این مقامات پیرو سوال پارلمان در خصوص اقدامات اتحادیه اروپا، در مقابل تحریمات اعمالی از طرف آمریکا، طی نامه ای به مقامات قانونگذاری این کشور، حمایت خود از این ساز و کار مالی اروپایی را اعلام نموده و همچنین اظهار داشتند با توجه به اثرات بلند مدت این سیستم، توسعه آن به قدر کافی، پیش زمینه پیوست هلند به INSTEX خواهد بود.