ماهنامه موسسه حقوقی کریمی و همکاران برای ماه دسامبر 2017 منتشر شد.